Magtanvendelse

Magtanvendelsespolitik

På Valdemarhus arbejder vi socialpædagogiske og der er fokus på ALTID at anvende de mindst indgribende tiltag.  Det betyder vi kun foretager magtanvendelser, hvis barnet/den unge er til fare for sig selv eller andre.

Når et barn/ung anbringes, overgår ansvaret for at varetage den daglige omsorg fra forældrene til personalet. Dette ansvar indebærer bl.a., at personalet som led i varetagelsen af denne omsorg kan foretage nødvendige indgreb i barnets eller den unges selvbestemmelsesret.

Formålet er, at sikre barnets eller den unges interesser, herunder sikre, at barnets eller den unges fysiske og psykiske behov opfyldes, og at barnet eller den unge opbygger kompetencer til at indgå i sociale relationer, trives og modtager læring.

Alle personaler er informeret og har kendskab til voksenansvarsloven og Valdemarhuses magtanvendelsespolitik, som løbende bliver drøftet og evalueret.

FOREBYGGELSE

På Valdemarhus arbejder vi kontinuerligt ud fra individuelle tilgangsvinkler til barnet/den unge og vi er opmærksom:

  • På situationer og forhold, der kan give anledning til konflikter – så disse kan håndteres, inden konflikten opstår.At børn og unge med udadreagerende adfærd skal mødes med forståelse for deres
  • følelser og frustrationer, samtidig med at der arbejdes på at lære dem at håndtere følelser og adfærdFaste og klare rammer samt voksne, som børnene og de unge har tillid til, er væsentlige elementer
  • til at sænke risikoen for konflikter i det daglige.

HUSORDEN

Valdemarhus har en fastsat husorden, der som udgangspunkt gælder for alle på institutionen, medmindre der er saglige grunde til at gøre forskel.  Eksempelvis kan sengetider afhænge af alder, og der kan tages særlige hensyn til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Formålet med Valdemarhuses husorden er at forebygge konflikter og magtanvendelse.

Reglerne i husordenen handler om nødvendige og begrundede fælles normer for, hvad barnet eller den unge må, kan og skal, når man opholder sig på institutionen.

RETNINGSLINJER

På Valdemarhus foreligger der klare retningslinjer for håndtering af problemstillinger, ligesom det er af afgørende betydning, at indberetninger vedr. brug af magtanvendelse behandles fagligt og professionelt.

  • Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal registreres og indberettes.
  • Forældremyndighedsindehaveren skal uden ugrundet ophold orienteres om episoden.
  • Barnet/den unge skal gøres bekendt med registreringen og skal have tilbud om at lave sin egen redegørelse, der kan følge indberetningen
Top